Home Kinh DoanhMở cửa hàng sữa ở nông thôn có khả thi?